Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF) jako nowe narzędzie dla długoterminowych inwestycji

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF czyli European Long-Term Investment Funds).

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ze względu na rodzaj aktywów w jakie będą mogły inwestować dedykowane są inwestorom spodziewającym się długoterminowych i stabilnych zysków.

Stworzenie jasnych zasad funkcjonowania ELTIF ma przyczynić się do likwidowania barier dla prowadzenia długoterminowych inwestycji np. inwestycji infrastrukturalnych, a tym samym wpływać na poziom zatrudnienia oraz wzrost gospodarczy. Fundusze typu ELTIF mają skupiać się na alternatywnych inwestycjach, które mieszczą się w ramach kategorii długoterminowych klas aktywów i w które pomyślne inwestowanie wymaga długoterminowego zaangażowania ze strony cierpliwych inwestorów.

Fundusze typu ELTIF będą mogły inwestować w:

  • przedsiębiorstwa nie notowane, które emitują akcje,
  • instrument dłużne dla których nie można łatwo zidentyfikować nabywcy,
  • aktywa rzeczywiste, które wymagają znaczących nakładów kapitałowych z góry,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) zarządzane przez zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzące działalność zgodnie z dyrektywą 2011/61EU (dyrektywa ZAFI) jako jedyne będą kwalifikować się na rynku jako fundusze ELTIF.

ELTIF będą podlegać także dodatkowym wymogom takim np. jak konieczność inwestowania 70 % aktywów w jasno zdefiniowane kategorie dopuszczalnych aktywów inwestycyjnych. Dodatkowo fundusze typu ELTIF mogą zainwestować nie więcej niż 30 proc. pozyskanego kapitału w „płynne aktywa inwestycyjne”. Chodzi o aktywa płynne, w które zwykle inwestują fundusze typu UCITS, w szczególności akcje, instrumenty rynku pieniężnego – np. papiery wartościowe zbywalne na rynku pieniężnym, takie jak obligacje skarbowe i obligacje krótkoterminowe oraz udziały w funduszach UCITS i depozyty z maksymalnie 12-miesięcznym terminem zapadalności.

Czas działania funduszu ELTIF powinien być zawsze jasno określony. Czas działania ELTIF musi „być wystarczająco długi”, by „objąć” cykl życia każdego składnika aktywów znajdujących się w jego portfelu. Szczegóły ma określić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w formie standardów technicznych. Co ważne Inwestor nie może domagać się umorzenia udziałów w ELTIF przed końcem jego działalności. Inwestor może jednak w dowolnym momencie sprzedać udziały w ELTIF na rynku wtórnym.

Wprowadzenie unijnych przepisów w sprawie funduszy, które mają być dopuszczone do sprzedaży jako fundusze ELTIF, ma zaowocować wzrostem poziomu wiedzy wśród inwestorów, przez co zwiększy ich zaufanie do rynku. Jednocześnie fundusze ELTIF mają szansę wypełnić istniejącą lukę na rynku: do tej pory brakowało w Europie takiej kategorii funduszy długoterminowych, które byłyby dostępne dla prywatnych inwestorów.