Wygaśnięcie aktów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Rząd postanowił pozostawić TFI bez przepisów wykonawczych w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI oraz obowiązków informacyjnych. Dotychczasowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych utraciły moc z dniem 4 czerwca 2017 roku, a projekt nowego znajduje się dopiero na etapie opiniowania.

Podobnie rzecz się ma z rozporządzeniem dotyczącym obowiązków informacyjnych TFI - również i w tym przypadku Rządowi nie wystarczyło 12 miesięcy okresu przejściowego na przyjęcie nowych regulacji zastępujących Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego.

W sprawie luki prawnej dotyczącej przekazywania informacji głos zabrała Komisja Nadzoru Finansowego, która na podstawie przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym i rynkiem kapitałowym postanowiła załatać lukę, zwracając się do TFI o przekazywanie informacji w  zakresie dotychczas przewidzianym aż do dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Komisja nie wypowiedziała się natomiast, jak mają działać TFI w zakresie dotychczas regulowanym przez rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI.

O ile w zakresie alternatywnych funduszy inwestycyjnych zastosowanie ma bezpośrednio stosowalne prawo unijne tj. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, o tyle TFI zarządzające jedynie funduszami inwestycyjnymi otwartymi muszą działać bez podstawy prawnej oraz bez wytycznych Komisji.

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych poszerza i uzupełnia zakres obowiązków informacyjnych, dostosowując rozporządzenie do zmian wprowadzonych nowelizacją do ustawy o funduszach inwestycyjnych, która weszła w życie 4 czerwca 2016 roku oraz w pewnym zakresie regulacji Rozporządzenia 231/2013.

W zakresie obowiązków dotyczących raportów bieżących TFI zmiany dotyczą przede wszystkim przekazywania informacji dotyczących (i) kapitałów własnych; (ii) postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych lub likwidacji TFI; (iii) zleceniu zarządzania ryzykiem; (iv) przekształceń funduszy; (v) przekazania zarządzania spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE; (vi) rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń; oraz (vii) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 2 ustawy.

W zakresie informacji bieżących przekazywanych przez TFI zmiany dotyczą przede wszystkim informacji o zatrudnianych maklerach papierów wartościowych.

W zakresie raportów bieżących funduszy, poszerzono przede wszystkim przekazywane przez FIO i SFIO informacje o te dotyczące: (i) transakcji nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez to samo TFI; oraz związane z (ii) z rozpoczęciem działalności w formie funduszu powiązanego i połączeniem wewnętrznym lub krajowym.

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI nie wprowadza daleko idących zmian do dotychczasowych regulacji - wyłącza z zakresu zastosowania rozporządzania alternatywne fundusze inwestycyjne w zakresie w jakim tożsame kwestie reguluje już Rozporządzenie 231/2013 oraz uzupełnia rozporządzenie o regulacje dotyczące przyjmowania i przekazywania zleceń.

Ponadto w projekcie (i) dodano regulację wskazującą, że inspektorem nadzoru może być wyłącznie pracownik towarzystwa lub członek jego zarządu; (ii) uregulowano sprawę konfliktu interesów TFI, które powierzyło innemu podmiotowi zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy; (iii) uregulowano termin informowania klientów o zmianach w treści regulaminów niektórych usług; (iv) dodano regulacje związane z obowiązkami dotyczącymi procedur związanych z ciągłością działania.

W związku z luką prawną TFI pozostaje działanie zgodnie z interesem uczestników zarządzanych funduszy z uwzględnieniem uchylonych już przepisów, które mogą stanowić jedynie drogowskaz co do kierunku działań.