Prawnicy

Grzegorz Dylak, Counsel

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej  przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym.

W ramach pracy w Kancelarii jego praktyka koncentruje się na dwóch obszarach: sprawach korporacyjnych oraz rynku infrastruktury i budownictwa. Doradza spółkom prowadząc ich bieżącą obsługę prawną, świadczy pomoc prawną przy łączeniach, podziałach i przekształceniach.  Bierze udział w konstruowaniu i negocjowaniu umów dotyczących projektów infrastrukturalnych.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Cambridge University British Law Centre.

Włada językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: gdylak@mwwlaw.pl

 

Tomasz Miastkowski, Counsel

Specjalizuje się w obsłudze Klientów w zakresie spraw związanych z własnością intelektualną, prawem przewozowym oraz prawem cywilnym. Jego doświadczenie obejmuje również doradzanie oraz reprezentowanie klientów kancelarii z branży budowlanej, a także udział oraz prowadzenie projektów związanych z łączeniem, likwidacją oraz przekształcaniem się przedsiębiorstw.

W zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie tworzenia oraz negocjowania umów, doradzania w toku prowadzonych postępowań przed odpowiednimi organami państwowymi, jak również udział w projektach due dilligence.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: tmiastkowski@mwwlaw.pl

 

Agata Nowicka, Counsel

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rynku kapitałowego, które zdobyła poprzez obsługę prawną funduszy inwestycyjnych oraz spółek publicznych w ramach ich bieżącej działalności. Była zaangażowana w wiele projektów restrukturyzacyjnych oraz transakcji M&A, doradzając zarówno samym spółkom jak i inwestorom.

W ramach pracy w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim problematyką z zakresu prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości płatniczych oraz czynności outsourcingu bankowego w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Agata ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: anowicka@mwwlaw.pl

 

Łukasz Wielądek, Counsel

Kieruje działem procesowym Kancelarii. Jego praktyka koncentruje się na prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych. Nadto posiada bogatą praktykę w prowadzeniu spraw karnych oraz sądowoadministracyjnych, a także doradztwa na rzecz klientów w zakresie postępowania upadłościowego.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także bieżącą obsługę spółek prawa handlowego w zakresie kwestii korporacyjnych, kontraktowych oraz nieruchomościowych, a także doradztwo w zakresie prawa budowlanego, prawa wekslowego, prawa rodzinnego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: lwieladek@mwwlaw.pl

 

Kinga Makuch, Counsel

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa energetycznego oraz odnawialnych źródeł energii, które zdobyła m.in. poprzez obsługę spółek rozwijających projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych na różnych etapach zaawansowania. Obecnie specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie i w Budapeszcie oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W 2018 r. obroniła doktorat w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

 

Adres e-mailowy: kmakuch@mwwlaw.pl

 

Eliza Gorzkowska, Counsel

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i doradztwa prawnego na rzecz instytucji finansowych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, a także innych uczestników rynku kapitałowego, takich jak banki, firmy inwestycyjne, agenci transferowi etc. Zajmuje się także prawnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w stałej i kompleksowej obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym doświadczenie zdobywane w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz audytora wewnętrznego.

Ponadto świadczy pomoc prawną w zakresie prawa handlowego, AML oraz tworzenia i funkcjonowania PPE, IKE oraz IKZE.

Ukończyła również szereg warsztatów i szkoleń w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Adres e-mailowy: epietak@mwwlaw.pl

 

Grzegorz Jaroszewicz, Counsel

Specjalizuje się w obsłudze Klientów w zakresie prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych.

Doświadczenie zdobywał przede wszystkim jako wieloletni pracownik jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dwóch firm inwestycyjnych.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: gjaroszewicz@mwwlaw.pl

 

Katarzyna Wusaty, Counsel

W swojej praktyce koncentruje się na bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego w zakresie kwestii korporacyjnych oraz kontraktowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku infrastruktury i budownictwa. Ponadto posiada doświadczenie w przedmiocie prowadzenia postępowań cywilnych i gospodarczych, a także doradztwa na rzecz klientów z zakresu prawa pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: kwusaty@mwwlaw.pl

 

Emilia Piasecka, Counsel

Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, a także prawa handlowego z uwzględnieniem obsługi prawnej klientów korporacyjnych. Posiada rozległą praktykę w zakresie emisji papierów wartościowych, wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz doradzania spółkom publicznym w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Członek zespołu zajmującego się transakcjami fuzji i przejęć (M & A).

Absolwentka Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz uczestniczka studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością strategie inwestycyjne. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Adres e-mailowy: epiasecka@mwwlaw.pl

 

Jakub Jagielski, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym funduszy inwestycyjnych, m.in. w zakresie bieżącej obsługi prawnej, opracowywania projektów statutów i innych aktów regulujących działalność tych podmiotów.

Absolwent Kolegium Prawa oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: jjagielski@mwwlaw.pl

 

Tomasz Konzal, Senior Associate

Jego praktyka koncentruje się na doradztwie w zakresie prawa budowlanego, a także na bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego w zakresie kwestii korporacyjnych oraz kontraktowych. Ponadto posiada doświadczenie w dziedzinie postępowań dotyczących przetargów publicznych, prawa energetycznego oraz w dziedzinie doradztwa podatkowego.

Jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego. Stypendysta programu Socrates/Erasmus na University of Liege w Belgii.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: tkonzal@mwwlaw.pl

 

Olga Kania, Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego. W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji finansowych, w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i obsługi bieżącej.

Z wyróżnieniem ukończyła Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Cambridge University British Law Centre. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Adres e-mailowy: okania@mwwlaw.pl

 

Przemysław Lewocik, Counsel

Specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się zarówno bieżącą obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, jak również uczestniczy w projektach związanych z ich tworzeniem.

Jest adwokatem. Ukończył Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: plewocik@mwwlaw.pl

 

Karolina Borkowska, Associate

Posiada znaczące doświadczenie w obsłudze transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz procesów restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się także w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek handlowych. Brała udział w przygotowaniu wielu ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Karolina zajmuje się także bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych i prywatnych.

Jest współautorem komentarza do Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2015).

Karolina jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy: kborkowska@mwwlaw.pl

 

Michał Ziółkowski, Associate

Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa gospodarczego. Wspiera aktywnie zespół nowych technologii i e-biznesu MWW.

Posiada certyfikat TOLES. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: mziolkowski@mwwlaw.pl

 

Łukasz Pluta, Associate

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zajmuje się prawną obsługą klientów korporacyjnych, w tym w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych spółek.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz Podyplomowego Studium Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Adres e-mailowy: lpluta@mwwlaw.pl

 

Martyna Rysiak, Associate

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, w tym świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

W ramach swojej praktyki prawnej w kancelarii zapewnia obsługę prawną spółkom prawa handlowego w zakresie spraw korporacyjnych oraz kontraktowych, a także bierze udział w projektach związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, przekształceniach, podziałach i łączeniach spółek oraz due diligence.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: mrysiak@mwwlaw.pl

 

Grzegorz Boguski, Associate

Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz banków.

Ponadto posiada doświadczenie w transakcjach M&A, ofertach publicznych i prywatnych, sporach korporacyjnych oraz sporach na rynku kapitałowym, w tym reprezentowaniu inwestorów w sporach z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi oraz compliance w instytucjach finansowych.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach oraz instytucjach finansowych.

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Przygotowuje doktorat z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Adres e-mail: gboguski@mwwlaw.pl

 

Magdalena Pasik, Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego. W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz instytucji finansowych, w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy, głównie w zakresie obsługi bieżącej.

Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz uzyskała tytuł magistra prawa. Obecnie jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa, prowadzonego przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

Adres e-mailowy:mpasik@mwwlaw.pl

 

 

Wawrzyniec Szczepaniak, Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w doradztwie gospodarczym i prawie handlowym. Wykonywał obsługę korporacyjną na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Uczestniczył w  procesach reorganizacji i przekształceń spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Posiada doświadczenie z zakresu audytu prawnego spółek, prawa kontraktów (umowy inwestycyjne, utrzymanie systemów informatycznych, najem komercyjny, umowy licencyjne) a także obsługi sporów arbitrażowych.

 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy:wszczepanik@mwwlaw.pl

 

Piotr Parzyszek, Associate

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych.

Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego przy finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w formie seed / venture capital. Negocjował warunki tworzenia, funkcjonowania i finansowania kilkunastu publiczno-prywatnych funduszy seed i venture capital.

Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w ramach stypendium część studiów zrealizował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Adres e-mailowy: pparzyszek@mwwlaw.pl