Fuzje i Przejęcia, Venture Capital, Private Equity

Zespół Praktyki M&A, PE/VC MWW wspiera swoich Klientów we wszystkich ich przedsięwzięciach inwestycyjnych; przygotowuje dla Klientów projekty niezbędnych dokumentów, wspiera ich lub prowadzi w ich imieniu negocjacje, uzyskuje wszystkie wymagane prawem zgody, prowadzi analizy duedilligence, sporządza memoranda, analizy, dezyderaty.

Klientami MWW w tym zakresie są najwięksi przedsiębiorcy z Polski i zagranicy. MMW wpierało swoich Klientów w ich przedsięwzięciach z zakresu M&A, zarówno w reżimach private equity, venture capital, rynkach regulowanych.

Prawnicy MWW na zlecenie Klientów optymalizują środowisko transakcyjne pod zamierzone przejęcie lub połączenie, w szczególności poprzez zmiany formy organizacyjnej spółek, przekształcenia, podział, wyłączanie zorganizowanych części przedsiębiorstw, aktywów, przeniesienie tytułów uczestnictwa, papierów wartościowych do podmiotów mających siedzibę na terenie państw o optymalnym opodatkowaniu operacji na takich aktywach.

Pomoc świadczona przez MWW w zakresie problematyki M&A ma charakter kompleksowy; Klient może oczekiwać od prawników MWW pełnego wsparcia, tym samym redukując swoje zaangażowanie transakcyjne do kwestii opłacalności inwestycji i innych zagadnień o naturze ekonomicznej.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną także na skomplikowanym i złożonym rynku funduszy o podwyższonym ryzyku (venture capital).

Prawnicy Kancelarii wspierali w konstruowaniu funduszy VC zarówno samych inwestorów, jak i jednostki państwowe, lub powiązane z administracją rządową.

Rynek funduszy VC to rynek skomplikowany, wymagający unikalnego doświadczenia i wiedzy prawniczej. Prawnicy Kancelarii zapewniają inwestorom komfort prawny i najwyższe standardy i jakość pomocy prawnej przy codziennej działalności inwestycyjny funduszy VC.

Niezależnie od powyższego, MWW wspiera także inwestorów prywatnych w ich bieżących transakcjach o średnim lub wysokim poziomie ryzyka. Inwestycje takie wykazują się dynamiką i poziomem skomplikowania zbliżonym do rynku VC, choć często o innym zabarwieniu ryzyka (inwestycje w distressed asssets zamiast klasycznych inwestycji VC w startups lub seedventures).

Reprezentatywne działania:

  • wsparcie Krajowego Funduszu Kapitałowego SA przy organizowaniu i przeprowadzeniu dwóch Otwartych Konkursów Ofert (MWW dokonywała dla KFK SA prawnych duediligence projektów oraz wspierała KFK SA przy negocjowaniu Umów o Udzielenie Wsparcia Finansowego dla funduszy VC,
  • Wsparcie dla Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie programu wsparcia projektów VC
  • Bieżące wsparcie w pełnym zakresie działalności inwestycyjnej dla funduszu kapitałowego VC, współfinansowanego z środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Zbycie akcji i innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę branży gastronomicznej / franczyzobiorcy sieci międzynarodowej (wartość transakcji powyżej 16 mln pln)
  • Transakcja MBO w odniesieniu do akcji wraz z transakcją nabycia nieruchomości i spełnienia świadczenia zamiennego w celu zwolnienia z długu (wartość transakcji powyżej 70 mln pln)
  • Zbycie pakietu mniejszościowego oraz zawarcie umów opcyjnych / inwestycyjnych spółki zajmującej się likwidacją szkód medycznych i organizowaniem pomocy medycznej (wartość transakcji powyżej 10 mln pln)
  • Zbycie pakietu akcji spółki specjalizującej się w obsłudze księgowej funduszy inwestycyjnych (wartość transakcji powyżej 10 mln pln)

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką