Korporacyjna Obsługa Przedsiębiorców, Procesy Restrukturyzacyjne

MWW oferuje kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego, w tym zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, przedstawicielstw, optymalizację struktur kapitałowych, łączenie, podział i przekształcenia spółek, a także bieżącą obsługę prawną i przygotowanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego i handlowego. 

Oferujemy również pomoc prawną w zakresie badania prawnego spółek, przygotowania i negocjowania dokumentów związanych z przejęciami i zbywaniem spółek, przedsiębiorstw i poszczególnych aktywów zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym oraz zastępstwo w postępowaniach dotyczących koncentracji przedsiębiorców. 

W ramach doradztwa korporacyjnego świadczymy również usługi mające na celu restrukturyzację przedsiębiorstw, spółek oraz grup kapitałowych. Doradzamy przy ukształtowaniu optymalnej struktury prawnej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, spółki, czy grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu optymalnych z punktu widzenia klienta struktur podatkowych. Doradzamy akcjonariuszom oraz wspólnikom spółek wykorzystującym krajowe oraz zagraniczne struktury optymalizacji podatkowej.

Reprezentatywne działania:

 • przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych we wszelkich możliwych wariantach prawnych, w tym przekształcenia w spółki akcyjne w celu ich debiutu na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect;
 • przeprowadzenie podziałów spółek kapitałowych funkcjonujących w ramach kilku zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • obsługę procesów przejęcia spółek, a także łączenie spółek funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej;
 • restrukturyzacje grup kapitałowych spółek, w tym publicznych, poprzez zoptymalizowanie ich struktury prawno – podatkowej z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych;
 • przeprowadzenie procesów przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) i przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (reverse squeeze out);
 • realizacja procesów umorzenia akcji i udziałów (buyback) oraz obniżania kapitału zakładowego spółek;
 • kompleksowe przeprowadzenie procesów wniesienia wszelkiego rodzaju wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo – akcyjnych;
 • doradztwo prawne przy przygotowywaniu licznych programów opcji menadżerskich;
 • wdrażanie oraz wykorzystanie w spółkach akcyjnych, w tym publicznych, warunkowego oraz docelowego kapitału zakładowego;
 • negocjowanie umów inwestycyjnych oraz umów wspólników dla wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych;
 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych powstałych z przedsiębiorstw państwowych.

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką