Obszar Rynku Kapitałowego i Finansowego

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów rynku kapitałowego i finansowego jest jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii od czasu jej powstania. Prawnicy Kancelarii należą do liderów rynku w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych – oprócz kompleksowego doradztwa prawnego w tym zakresie występują w charakterze ekspertów na licznych konferencjach i seminariach, brali także aktywny udział w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zakres usług Kancelarii w obszarze rynku kapitałowego i finansowego obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego i finansowego
  • reprezentowanie w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie lub prowadzenie działalności przez podmioty rynku kapitałowego (towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne, w tym domy maklerskie, „dystrybutorzy jednostek uczestnictwa” i in.)
  • wsparcie prawne w zakresie rozpoczęcia przez polskie i zagraniczne podmioty rynku kapitałowego działalności transgranicznej lub w formie oddziału
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia pracowniczych programów emerytalnych
 • Bieżąca obsługa podmiotów rynku kapitałowego i finansowego
  • sporządzanie regulacji wewnętrznych podmiotów rynku kapitałowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych i in.
  • wsparcie podmiotów rynku kapitałowego i finansowego w zakresie kontroli wewnętrznej i zgodności działalności z prawem
  • obsługa spółek publicznych w zakresie relacji inwestorskich
  • wsparcie funduszy zagranicznych w zakresie rozpoczęcia działalności na terytorium Polski, w tym pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych
  • obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego i finansowego we wszelkich przejawach bieżącej działalności
 • Wsparcie transakcyjne
  • obsługa prawna i doradztwo w zakresie transakcji z wykorzystaniem podmiotów rynku kapitałowego i finansowego
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych oraz struktur prawnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych dedykowanych dla prywatnych inwestorów
  • wsparcie prawne podmiotów rynku kapitałowego i finansowego w zakresie transakcji dokonywanych w ramach ich działalności (np. umowy oparte na standardzie ISDA, umowy brokerskie i dystrybucyjne, w tym z udziałem brokerów i dystrybutorów zagranicznych, itp.)
 • Doradztwo prawne przy emisjach instrumentów finansowych
  • wsparcie prawne w zakresie dopuszczania akcji spółek do obrotu na rynku regulowanym, w tym sporządzanie dokumentów informacyjnych, w szczególności prospektów emisyjnych
  • wsparcie prawne w zakresie niepublicznych emisji papierów wartościowych
  • kompleksowa obsługa emisja obligacji korporacyjnych
 • Zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu rynku kapitałowego i finansowego

Reprezentatywne działania:

 • pełnienie roli doradcy prawnego przy wprowadzeniu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji pierwszego w historii tej instytucji towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • pełnienie roli doradcy prawnego przy wprowadzeniu na rynek New Connect pierwszej oraz największej w Polsce instytucji oferującej „hipotekę odwróconą”,
 • reprezentowanie jako przedstawiciel funduszy zagranicznych na terytorium Polski jednej z największych instytucji zarządzających aktywami na świecie,
 • wsparcie prawne przy utworzeniu pierwszego polskiego funduszu inwestującego w dzieła sztuki;
 • pomoc prawna i reprezentowanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego przy utworzeniu pierwszej w Polsce struktury master – feeder w oparciu o fundusze inwestycyjne otwarte i fundusz specjalistyczny otwarty,
 • udział w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 • wsparcie prawne przy opracowaniu koncepcji funkcjonowania produktu kapitałowego w ramach inicjatywy JEREMIE;
 • utworzenie luksemburskich specjalistycznych funduszy inwestycyjnych dla HNWI (High Net Worth
  Individuals);
 • wsparcie prawne w projekcie utworzenia funduszu inwestycyjnego typu whitelabel dla jednej z największych światowych firm zarządzających aktywami;
 • notyfikacja działalności transgranicznej polskiego domu maklerskiego na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga;
 • kompleksowe wsparcie prawne w zakresie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem wtowarzystwach funduszy inwestycyjnych;
 • wsparcie prawne i reprezentowanie wnioskodawców przed Komisją Nadzoru Finansowego w związku z szeregiem postępowań o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub rozszerzenie zakresu ich działalności,
 • wsparcie prawne w zakresie notyfikacji na terytorium Polski jednej z największych instytucji finansowych w zakresie zarządzania aktywami;
 • wsparcie prawne w zakresie dystrybucji na rynku polskim funduszy zagranicznych;
 • wsparcie prawne w zakresie utworzenia ok. 90 funduszy inwestycyjnych funkcjonujących aktualnie na polskim rynku, w tym funduszy sekurytyzacyjnych, inwestujących pośrednio lub bezpośrednio na rynku nieruchomości, VC lub PE;
 • przejęcie zarządzania funduszem wraz z przekształceniem go w subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
 • wsparcie prawne i reprezentowanie szeregu wnioskodawców przed Komisją Nadzoru Finansowego w związku z postępowaniami o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wsparcie prawne i reprezentowanie wnioskodawców przed Komisją Nadzoru Finansowego w związku z postępowaniami o udzielenie zezwolenie na zarządzanie pakietami sekurytyzowanych  wierzytelności,

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką