Pozostałe Praktyki

Problematyka sieci sprzedaży (dystrybucji) usług, systemów agencyjnych, multiagencyjnych, franszyzowych, innych

Prawnicy MWW tworzą uznany na rynku zespół wspierający swoich Klientów w strukturyzowaniu, budowie i prawnym zarządzaniu sieciami sprzedaży usług. Kancelaria specjalizuje się nie tylko w prawnym kształtowaniu złożonych sieci sprzedaży usług ubezpieczeniowych (sieci agentów i multiagentów) i finansowych (spółki dystrybuujące usługi oferowane przez banki i towarzystwa funduszy inwestycyjnych i inne tzw. „finansowe fabryki produktów”), lecz także sieci dystrybucji usług powszechnych (w tym, na przykład, dystrybucja cyfrowego sygnału telewizyjnego). Złożoność regulacji prawnych kreujących zręby współpracy pomiędzy usługodawcą, a dystrybutorem (sprzedawcą) skłania naszych Klientów do powierzenia MWW całości zagadnień związanych z prawnym przygotowaniem zasad takiej współpracy, uwzględniających nie tylko elementy prawno-agencyjne, lecz także regulacje ochrony danych osobowych, oraz – co szczególnie istotne – regulacje prawno-konsumenckie. W rezultacie MWW zapewnia swoim Klientom rozwiązania, które zabezpieczają nie tylko ich interes ekonomiczny (poprzez właściwe prawne ukształtowanie przepływu strumieni pieniężnych), lecz także – w najpełniejszym zakresie – interes prawny (nie tylko w relacji z dystrybutorem, lecz także – co być może jeszcze ważniejsze – w relacji z końcowym odbiorcą usługi, w przeważającej mierze konsumentem).

Problematyka relacji z konsumentem (ogólne warunki umów, wzory, regulaminy)

Znacząca grupa Klientów MWW kieruje swoje usługi lub towary do konsumentów, czy to poprzez własne kanały dystrybucji, czy przez sieci zewnętrzne, tak jak opisano je powyżej. Przedsiębiorcy ci, bez względu na charakter oferowanych usług, czy produktów, stają codziennie przed podobnymi problemami, powstającymi w punkcie styku naturalnej dążności przedsiębiorcy do jak najpełniejszego zabezpieczenia swojego interesu ekonomicznego i prawnego z ustawowym nakazem takiego kształtowania praw i obowiązków konsumenta, aby nie prowadziło to do pogwałcenia dobrych obyczajów, rażąco naruszającego interes konsumenta. Zarówno fakt, że treść zakazu kształtowania przez przedsiębiorcę klauzul abuzywnych odwołuje się do pojęć niedookreślonych („dobre obyczaje”, „rażące naruszenie”), jak i fakt, że nie istnieje zamknięta lista takich klauzul, oraz fakt, że bieżąca działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi do nieustannego poszerzania pola ochrony konsumenta, skłaniają Klientów MWW do zlecania MWW tworzenia regulacji na tyle elastycznych, aby godziły oba interesy – interes przedsiębiorcy i konsumenta. Rolą MWW jest także bieżące monitorowanie orzecznictwa UOKiK oraz SOKiK i wprowadzanie w istniejących juz regulacjach przedsiębiorcy (ogólnych warunkach umów, wzorach, regulaminach, wzorach umów) zmian odzwierciedlających nowe zasady ochrony prawnokonsumenckiej.

Ubezpieczenia

MWW specjalizuje się również w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zakładów ubezpieczeń. Prawnicy MWW przygotowują projekty ogólnych warunków ubezpieczeń dla polskich i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz doradzają przy tworzeniu nowych produktów ubezpieczeniowych; prawnicy MWW brali także udział przy tworzeniu powszechnych towarzystw emerytalnych, ich łączeniu, oraz przejmowaniu zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi. MWW tworzy projekty dokumentów niezbędnych dla prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych i indywidualnych kont emerytalnych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organem nadzoru – Komisją Nadzoru Finansowego.

Procesy Sądowe i Arbitrażowe

MWW, pragnąc zapewnić swym Klientom pełen zakres obsługi prawnej, reprezentuje ich także w postępowaniach przed wszelkimi sądami, w tym także w postępowaniach arbitrażowych. W tym zakresie MWW przygotowuje strategię postępowania, merytoryczne stanowisko w sporze, koordynuje wszelkie czynności podejmowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów naszych Klientów, zapewnia prowadzenie procesów przez pełnomocników o najwyższych kwalifikacjach, specjalistów w dziedzinie, której dotyczy spór.

Prawo pracy

MWW zapewnia swoim Klientom pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z zatrudnianiem i świadczeniem na ich rzecz pracy, zarówno w ramach stosunku pracy jak i stosunków cywilnoprawnych. Prawnicy MWW przygotowują odpowiednie, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, projekty regulacji wewnątrzzakładowych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o świadczenie usług lub umów o dzieło (w tym kontraktów menedżerskich). Doradzamy wybranie niekorzystniejszej z punktu widzenia Klienta formy prawnej, w ramach której świadczona ma być praca.

MWW zapewnia kompleksową pomoc prawną poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych przy nawiązywaniu stosunku pracy, w czasie jego trwania oraz w związku z rozwiązaniem zawartych umów o pracę, w tym dla osób kierujących zakładem pracy, w szczególności członków zarządów spółek kapitałowych. Wspieramy także naszych Klientów przy dokonywaniu zmian treści stosunku pracy w czasie jego trwania, zarówno wynikających ze zmieniających się przepisów prawa jak i z decyzji Klientów.

Prawo Medyczne

Kancelaria wspiera przedsiębiorców inwestujących lub posiadających inne niż inwestycyjne relacje biznesowe w branży szeroko pojętej ochrony zdrowia. Prawnicy Kancelarii prowadzą także wykłady na Studiach podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej”, które są organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Priorytetem programowym tych studiów jest poprawa jakości zarządzania w podmiotach leczniczych poprzez podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w zakresie zarządzania ryzykiem w opiece zdrowotnej.

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką