TSL

MWW zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców działających w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej (TSL) na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Branża TSL obejmuje podmioty działające jako spedytorzy, przewoźnicy oraz podmioty świadczące usługi związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów. Funkcjonowanie tej branży opiera się na przepisach prawa krajowego (Kodeks cywilny, Prawo przewozowe) oraz międzynarodowego (Konwencji CMR), które to przepisy wzajemnie się przenikają i na siebie oddziałują. Wyspecjalizowany zespół prawników pozwala nam na obsługę podmiotów funkcjonujących w branży TSL na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów działających w branży TSL obejmuje w szczególności następujące czynności: (i) przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z organizacją wewnętrzną przedsiębiorców takich jak, regulaminy organizacyjne, uchwały władz spółek, procedury reklamacyjne, procedur windykacyjne, świadczenie bieżącej obsługi prawnej, (ii) przygotowywanie wzorów umów z zakresu TSL, (iii) tworzenie regulaminów świadczenia usług spedycyjnych, transportowych lub logistycznych, (iv) opiniowanie reklamacji zgłaszanych w związku ze szkodami zaistniałymi w trakcie transportu, (v) reprezentacja w sporach sądowych i windykacyjnych, a w szczególności tych dotyczących odszkodowań za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych lub składowanych towarów, (vi) uczestnictwo w negocjacjach dotyczących umów z zakresu TSL zawieranych z klientami. Klientami MWW w tym zakresie są najwięksi przedsiębiorcy działający w sektorze TSL z polski i zagranicy. Świadcząc im pomoc prawną Kancelaria zabezpiecza ich interesy prawne we wszystkich aspektach związanych ze funkcjonowaniem w branży TSL.

Niezależnie od powyższego MWW świadczy pomoc prawną również dla osób, które planują nawiązać stałą relację z przedsiębiorcami z branży TSL, jak również, które pozostają w sporach z takimi podmiotami, lub są stronami postępowań reklamacyjnych.

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką