Piotr Parzyszek

Piotr Parzyszek

Counsel
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w ramach stypendium część studiów zrealizował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Piotr specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa rynku kapitałowego, obrotu instrumentami finansowymi oraz prawa handlowego. W ramach swojej praktyki koncentruje się na kompleksowej obsłudze funduszy inwestycyjnych, TFI, zarządzających ASI, depozytariuszy, firm inwestycyjnych i ich agentów, a także dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czy też podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Reprezentował Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie uzyskiwania zgód, licencji, czy notyfikacji wykonywania transgranicznej działalności na terytorium UE.

Doradza także w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej, ustanawiania zabezpieczeń oraz emisji papierów wartościowych zarówno emitentom, inwestorom, jak i oferującym.

Biegle włada językiem angielskim.